به شخصیت خود

بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید

زیرا شخصیت شما

جوهر وجود شماست

و آبرویتان 

تصورات دیگران نسبت به شما