وقتی یکی ناراحتتون کرد

ودلتون رو شکست

زود نگید عیب نداره چیزی نیست

نذارید واسه آدما

شکستن دلتون عادی شه

اونموقع چیزی ازتون نمیمونه