زندگی خیلی کوتاه است

قوانین راکنار بگذار

بدی هارا ببخش