ساده زندگی کن

سخاوتمندانه دوست داشته باش

بطور عمیق اهمیت بده

محبت آمیز صحبت کن

وبقیه شو به خدابسپر