زندگی یعنی

بخند هرچند که غمگینی

ببخش هرچند که مسکینی

فراموش کن هرچند که دلگیری


اینگونه بودن زیباست

هرچند که آسان نیست