به کسانی که ندارندش زیاد توجه کنیم

دچار غرور کاذب میشوند

لیاقت را میگویم