برای بعضی ها گوشه ی دنجشان باشید!


برایِ آنان كه بايد؛ شبيه جايی باشيد، تا در شما آرام بگيرند؛ به چيزی فكر نكنند؛ نفس تازه كنند .

جایِ دنجِ يار باشيد و رفيقِ خوب،

شبيه بالكنی باشيد كه تنها نقطه ای از خانه است كه ميشود در آن نشست و ماه را ديد، شبيه آن نيمكتی باشيد كه در انتهای پارک زير درخت شاهتوت سايه ای بزرگ دارد و سنگفرش هایِ پارک به آنجا راهی ندارند، شبيه يک خانه قديمی باشيد،كه نمایِ آجريش را پيچکِ سبزی پوشانده و در انتهای يک بن بست در سكوتی عجيب است انگار نه انگار كه در شهر است .جایی برای آرامش.


خلاصه برای بعضی ها گوشه یِ دنجشان باشید

صابر ابر