یک نذری قشنگ


به مدارس عادی ابتدایی محلات فقیر نشین بروید و از مسئولین و مدیر

مدرسه بخواهید کودکان بی بضاعت دانش آموز را به شما معرفی کنند .


بدون شک دانش آموزان خردسال بسیار نیازمندی  را خواهیم یافت که

حتی توانایی خرید کتاب های درسی  وپرداخت حق بیمه سالانه و توان

تهیه پوشه و محتوای کار ، لوازم التحریر ، کیف ،کفش و پوشاک

مایحتاجشان را ندارند


خواهید دید که حجم نیازهای تحصیلیشان در دیدگاه شما بسیار کم خواهد

بود ولی برای آنان و برخی که دارای سرپرست مستضعف هستند بار

سنگینی در زندگیشان هست، مقادیری که قادر به پرداخت آنها هستید را

پرداخت کنید


 حتی اگر توانستید هزینه جزئی از آن ملزومات را پرداخت کنید. هر ماه یا

هر وقت توانستید این کار را  انجام بدهید تا این خیر شامل تعداد زیادی از

این طفلان محصل نیازمند شود.


اگر قادر به این کار نیستید این ایده و فکر را نشردهید ، شاید دیگران

بتوانند به آن عمل کنند.

اطمینان داشته باشید ارزش این کاراز پخش غذای نذری در مساجد کمتر

نیست.