فاميل دور؛ تو جيب جا ميشه؟؟

آقاي مجري ؛آره

فاميل دور؛برج ميلاده؟

آقاي مجري ؛برج ميلاد تو جيب جا ميشه بنظرت؟

فاميل دور؛ دوستان مملكتو كردن تو جيبشون ! برج ميلاد كه چيزي نيست!