ای دهقان فداکار


تو در روزگاری بزرگ شدی

 که مردی برهنه شد

تا زنان و کودکان زنده بمانند


اما من

در روزگار تلخی نفس میکشم

که زنی برهنه میشود

تا کودکانش از گرسنگی نمیرند