دوری کن،

از انسانهایی که

فقط شعار میدهند ...


آنها پشت شعارهایشان

شعور،

و بعد از شعارهایشان

عمل نیست ...!