مراقب حرفی که میزنی باش!


میتونی توی ۱۰ ثانیه

حرف آزار دهنده ای بزنی،

که تا ۱۰ سال بعد

هنوز جای زخمش باشه!!